Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Na het plaatsen van uw bestelling krijgt u  een bevestiging van je bestelling.
De bestelling wordt pas verstuurd na de betalingsontvangst dit moet binnen 7 dagen na de bestelling gebeuren via overschrijving . Zo niet vervalt de bestelling.
Bij ontvangst van de betaling wordt uw pakketje verstuurd en krijgt u een verzendingsmail.
Ruilen kan ,dan neemt u binnen de 3dagen na ontvangst contact op met ons via het contactformulier van de webwinkel.
De kledij mag niet gewassen en of gedragen zijn ,alles moet in originele verpakking met label eraan .
De retour kosten vallen ten laste van de koper.
Andere klachten kan u kwijt op hetzelfde contactformulier dan wordt dit persoonlijk met u opgelost.
Alle prijzen zijn inclusief btw. en exclusief verzendingskosten.

Algemene voorwaarden.

1.Al onze verkopen worden afgesloten volgens de hieronder aangegeven voorwaarden die voorrang hebben op de voorwaarden van onze kopers.
2.Prijzen.Onze prijzen zijn volstrekt netto voor in onze magazijnen afgenomen goederen; de prijzen zijn zonder BTW en andere fiscale lasten die steeds voor de rekening van de koper zijn. Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat, tussen de besteldatum en de levering valt ten laste van de koper.
3.Bestellingen . Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de door de koper geplaatste bestellingen geheel of gedeeltelijk te annuleren in het geval dat de door de koper niet zouden beschikbaar of rendabel zou zijn voor onze fabrikant,leveranciers of ons. Zonder dat de koper recht heeft op welke schadevergoeding ook.
In geval van annulering van de bestelling door de koper ,behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeenrecht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval de koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 30% van de waarde van de bestelling. Wij behouden ons evenzeer het recht voor om de opgenomen bestellingen te annuleren wanneer lijkt dat de koper tekort komt aan zijn verbintenissen , hij zijn handtekening laat protesteren , hij uitstel van betaling of een gerechterlijk akkoord aanvraagt ,beslag word gelegd op het geheel of een gedeelte van de goederen ,hij door onze factoring- kredietverzekeringsmaatschappij in de geweigerde categorie wordt geklasseerd.... enz. of hij zich bevindt in één der toestanden voor dewelke de wet de onmiddellijke opeisbaarheid van alle schuld voorziet.
4.Leveringen.De leveringstermijnen worden enkel ter wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht tot schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst. Wanneer wij tengevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren , behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. Op het product dat wordt vervaardigd met als basis stof aan de lopende meter kan geen exacte conformiteit worden gewaarborgd gezien de aard van het product. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen behouden wij ons het recht voor ofwel overeenkomstig het gemeenrecht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 30% van de verkoopprijs. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Wanneer het een eerste aankoop betreft (nieuwe klant) wordt het factuurbedrag gevraagd voor levering, de levering zal enkel doorgaan wanneer dit bedrag is betaald.
5.Vervoerskosten.De vervoerskosten en administratiekosten komen,tenzij anders bepaald ,voor rekening van de koper.
6.Klachten.De verkoper behoudt zich het recht voor de aanvaarding van de goederen in zijn magazijn te eisen indien hij geen gebruik gemaakt heeft van dit recht,zullen de bezwaren van de koper slechts in aanmerking kunnen genomen worden, indien zij gemaakt worden per aangetekend schrijven,binnen de 14dagen na ontvangst der goederen. In geen geval kunnen klachten wegens eventuele fouten die door de koper door middel van abnormaal gebruik of onderhoud veroorzaakt zijn ontvankelijk verklaard worden. Iedere verhandeling vergt onze schriftelijke bevestiging. Goederen onderhevig aan klachten,mogen niet zonder toelating van de verkoper teruggestuurd worden. Indien deze toelating gegeven wordt,moet de teruggave onmiddellijk en portvrij geschieden. Welke ook de belangrijkheid van deze order weze , is de verkoper niet tot een integrale levering van de bestelde goederen gehouden, en uit de hoofde ook tot geen enkele vergoeding van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor geweigerde goederen al dan niet te vervangen. In geen geval zal de koper een schadevergoeding kunnen eisen.
Aansprakelijkheid uit hoofde van onze leveringen. Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreeks of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte producten.
7.Betaling. Onze leveringen zijn contant betaalbaar of onze leveringen zijn betaalbaar ten laatste 30 dagen na factuur datum. De geleverde koopwaar blijft ons eigendom zolang de volledige prijs(hoofdsom,kosten,intresten)niet betaald is. De koper draagt de risico’s vanaf de levering .Deze moeten de goederen in hun staat bewaren bij gebrek aan de betaling van de factuur op de zevende dag na de aangetekende zending van een aanmaning,kan de overeenkomst door van rechtswege en via een eenvoudig aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest gevorderd. Deze nalatigheidsintrest wordt berekend op basis van referentie-intrestvoet van de Europese Centrale Bank. Bovendien wordt ,zonder ingebrekestelling ,het openstaand factuurbedrag vermeerderd met tien procent, met een minimum van 80€ ten titel van schadebeding voor buitengerechterlijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten
8.Eigendomsvoorbehoud.Behoudens andersluidende overeenkomst, behouden wij de eigendom van al de door ons verkochte producten tot zij volledig betaald zijn,met inbreng van rente en kosten. De goederen kunnen door de afnemer in het kader van zijn normale bedrijfsvoering worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in pand worden gegeven indien de prijs of de overeengekomen afbetaling niet op de vervaldag vereffend zijn, dan hebben wij het recht de verkoop te ontbinden, eenvoudig door ons besluit dienaangaande kenbaar te maken , en bij de bij de afnemer noch aanwezige goederen op te eisen, tegen overhandiging van een creditnota voor de restwaarde van de goederen.
9.In geval van betwisting ,is de rechtbank van Oostende alleen bevoegd.